අපි මොකද කරන්නේ….

Drama Poster copy

විශාම පොලිස් පරීක්ෂක සංගමයට ආධාර පිණිසයි….. එන්න සිනාසී විනොද වී නැරඹීම සදහා.. 29 වනදින කැළණිය ධර්මධාස විද්‍යාලීය මහිංද රාජපක්ෂ රංගන ශාලාවේ දීත් 30 වන දින මීගමුව නගරසභා ශාලාවේදී වේදිකා ගත කෙරේ… ඔබ සැමට ආරාධනා

ටිකට් පත් එදින දොරටුවෙන්

200/=, 500/=

Advertisements

About happylifeinme

Maha Rastiyadu Karayek........

Posted on June 27, 2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.

%d bloggers like this: